Onze visie is MENS OP NR. 1

Vele onderzoeken wijzen uit dat wanneer organisaties een mensgerichte visie hebben en de mens centraal zetten, de gewenste resultaten volgen. Op korte en lange termijn. Mensgerichtheid betekent voor ons oog voor en invulling geven aan de basisbehoeften van de mens. Autonomie, Competent zijn en Verbondenheid.

probleem-oplossing
Autonomie is mensen de vrijheid geven om binnen heldere kaders eigen keuzes te maken. Hen betrekken bij de doelen van de organisatie en hen hierin een bijdrage te laten leveren vanuit hun talenten en motivatie. Als mensen samenwerken aan doelen voelen zij zich verbonden. Samen laten werken vanuit respect, verantwoordelijkheidsbesef en gebruikmakend van elkaars expertise. Hen laten realiseren dat je samen meer kan bereiken dan alleen en dat dit voldoening en werkplezier geeft. Mensen gaan zich competenter voelen wanneer zij hun doelen realiseren. Vooral als zij zich daarbij actief ondersteund voelen door leidinggevenden en collega’s. Zelfvertrouwen groeit door succes. Succes die medewerkers leren af te dwingen door focus, inzet en commitment.

Uiteindelijk kan men de bedrijfsvoering reduceren tot 3 woorden: mensen, product en winst. Als je geen goed team hebt, kan je niet veel doen met de andere 2
– Lee lacocca